Justus Ström-föreläsning

Under sessionen delas även årets stipendier ut.

Moderator: Mia Furebring, Uppsala

Justus Ström föreläsare: Birgitta Evengård, Umeå

Clinf är ett Nordic Center of Excellence, finansierat av Nordforsk där ett stort antal forskare i ett tvärvetenskapligt grepp arbetar med att ta fram ny kunskap om hur klimatförändringen i Arktis påverkar ekosystemen. Dessa förändringar får påverkan på människors och djurs hälsa och på samhällsutveckling i stort. Vi har ett fokus på just infektionssjukdomar. Här beskrivs design av arbetet, vad vi gjort och gör och hur det passar in i ett internationellt perspektiv.

Professor Birgitta Evengård började sin infektionsläkarkarriär som underläkarvikarie på Roslagstulls sjukhus 1977. Hon samarbetade där bl.a. med den svenska tropikmedicinens fader Elias Bengtsson. Birgitta jobbade tidigt som volontär i Ghana och kom där första gången i kontakt med bilharzia. Sin avhandling ”Schistosomiasis : immunological, serological and clinical aspects” försvarade Birgitta 1989.

När nedläggningen av Roslagstull närmade sig flyttade Birgitta till Immunologen på Huddinge sjukhus år 1990 där hon jobbade som immunolog.

1997 startade Birgitta den första mottagningen i landet för patienter med långvarigt trötthetstillstånd efter infektion. Från 2003 kombinerade hon sin tjänstgöring på Huddinge med posten som jämställdhetsansvarig i staben i Stockholms läns Landsting.

2007 blev Birgitta den första kvinnliga innehavaren av en huvudprofessur inom infektionsmedicin i landet när hon tillträdde som enhetschef i Umeå där hon fortfarande är verksam.

Birgitta har författat över 130 vetenskapliga publikationer och ett antal lärobokskapitel samt 11 böcker.

2018 erhöll Birgitta Jack Hildes-medaljen, ett arktiskt forskningspris som delas ut vart tredje år. Hon fick utmärkelsen för sin forskning om bland annat hur klimatförändringar i Arktis kan påverka spridningen av infektionssjukdomar. Hon är en av ledarna i det arktiska forskningsprojektet CLINF som sträcker sig från Grönland till östra Sibirien. Projektet är tvärvetenskapligt med såväl klimatforskare som ekologer, veterinärer, samhällsforskare, urfolksspecialister och medicinare.

Footer