Emerging infections.

Moderator: Lars-Magnus Andersson, Göteborg

Medverkande: Karin Tegmark-Wisell, Stockholm, Leif Dotevall, Göteborg och Anna J Henningsson, Jönköping/Linköping

Emerging Infectious Diseases har ingen allmänt accepterad svensk översättning. Det handlar enligt WHO:s definition om infektionssjukdomar som nyligen uppmärksammats eller introducerats bland människor men också om kända agens som snabbt ändrar sig vad gäller utbredning och incidens. Jones et al beskrev i ett arbete i Nature 2008 att 335 nya humana patogener hade upptäckts mellan 1940 och 2004. Två tredjedelar härstammade från djur. Flera faktorer ligger bakom detta, såsom ökad befolkningstäthet, handel och transport av djur, expansion av jordbruksområden, ökande andel individer med immunhämmande läkemedelsbehandling, och spridning via livsmedel och jordbruksprodukter. Vår förmåga att diagnostisera nya infektioner har också ökat genom tillgång till moderna mikrobiologiska metoder som masspektrometri och NAAT/helgenomsekvensering. ESCMID har nyligen inrättat en expertpanel för Emerging Infections i syfte att öka medvetenheten om nya agens som dyker upp och nygamla agens som ändrar sin utbredning. Under symposiet presenteras aktuella trender i världen och Sverige. Vi kommer också diskutera vilken beredskap och vilka möjligheter vi har att diagnosticera dessa agens i Sverige och när vi som kliniker bör misstänka och ta prov för dessa.

Footer