Ortopediska proteser och implantat – ”dos and don'ts”

Seminarieledare: Bo Söderquist, Örebro och Staffan Tevell, Karlstad

Behandling av infektioner vid ledproteser och andra ortopediska implantat är ett komplext område med många fallgropar. Hur diagnostiserar vi ledprotesinfektioner och frakturrelaterade infektioner? Skall vi bevara eller byta ut implantatet, eller kanske ta bort det helt? Spelar agens någon roll för slutresultatet, och är DAIR bra efter hematogen S. aureus-infektion? När, och hur, skall vi använda rifampicin? Hur länge skall vi behandla, och hur vet vi att det är dags att avsluta behandlingen? Är målet alltid bot, eller är suppression ibland ett alternativ? Och hur är det med antibiotikaprofylax inför reimplantation? Med utgångspunkt från patientfall och frågor från auditoriet tänker vi försöka belysa så många av dessa frågor som möjligt.

Footer