Interaktivt fallseminarium: Infektioner relaterade till intravasala katetrar. Nedslag på accessteam, diagnostik och behandling, inkl. endokardit-kvalitetsregister

Seminarieledare: Fredrik Hammarskjöld, Jönköping

Medverkande: Karin Johansson, Jönköping och Per Arneborn, Örebro

Övertygande vetenskap har visat att man med god följsamhet till grundläggande rutiner kan reducera antalet infektioner relaterade till centrala venkatetrar (CVK) till mycket låga nivåer. En av hörnstenarna i detta arbete är ett multidisciplinärt accessteam som skapar rutiner, står för lärande och utvärdering. De rutiner som skapas måste ta hänsyn till flera aspekter. Detta inkluderar överväganden för infektionsproblem, mekaniska komplikationer, logistik och inte minst patientens egna önskemål.

Diagnostik av CVK-relaterade infektioner kan vara komplicerad och kräver tillgång till såväl spets- som blododlingstekniker. Diagnostiken påverkas av flera faktorer så som patientens grundsjukdom, symptomatologi, pågående antimikrobiell behandling, odlingsmöjligheter, odlingssvar, behov av kärlaccess i nuläget och framtida behov. Behandling av CVK-relaterade infektioner har tyvärr inte fått samma vetenskapliga uppmärksamhet som de infektionsförebyggande åtgärderna. De internationella och nationella riktlinjer som finns bygger på begränsad vetenskapligt stöd. Trots detta finns en god samstämmighet om hur behandling ska ske vid olika situationer vad gäller antibiotikabehandling och avlägsnande av CVK-system. Det råder mer oklarheter hur man kan använda s.k. låslösningar som del i behandling av dessa infektioner.

Sessionen innehåller även rapport från kvalitetsregistret för endokardit.

Footer