Antibiotikadilemman - frågor att besvara

Moderator: Gisela Otto, Lund

Medverkande: Johan Tham, Malmö och Simon Werner, Malmö  

Det finns många oklarheter kring hur vi bäst antibiotikabehandlar våra patienter. Några av dessa dilemman lyfts i detta symposium. Sedan flera år har det diskuterats om pseudomonasinfektioner bör behandlas med singelpreparat eller med två eller flera preparat i kombination samt vid vilka typer av infektioner respektive med vilka preparat som olika behandlingsregimer är att föredra. Här lyfts dessa frågor i en pro and con debatt där aktuellt kunskapsläge klarläggs och kryddas med funderingar och personliga synpunkter. Allergi mot betalaktamantibiotika försvårar ofta optimalt antibiotikaanvändande vid både enkla och svåra infektionstillstånd. Hur vi ska tänka och vad vi kan våga behandla patienterna med gås här igenom.

Footer